De Placenta en Lotus Geboorte – een inleiding

De placenta een continue infuus

Negen maanden lang leven moeder en kind samen in één ruimte en één lichaam. De placenta verbindt hen en waarborgt de uitwisseling van informatie en voedingsstoffen. Daar waar het bloed van de moeder haar voedingsstoffen en informatie afgeeft liggen de bloedvaten van het kind te wachten op dat wat doorgegeven wil worden. Zonder dat het bloed van moeder en kind daadwerkelijk met elkaar vermengd worden kan informatie en voeding de membranen, die een dunne scheidslijn tussen moeder en kind vormen, passeren. Gedurende de zwangerschap en bevalling is de placenta niet alleen een doorvoerhaven, maar ook de nieren, de lever en de longen van het kind. In de placenta wordt het bloed van het kind gereinigd en voorzien van voedingsstoffen en zuurstof, worden belangrijke hormonen voor moeder en kind gemaakt en worden afvalstoffen van de moeder indien mogelijk gefilterd, zodat deze de gezondheid van het kind niet zullen benadelen. Wellicht wordt de placenta daarom in veel culturen ‘de grootmoeder’ genoemd, het wijze orgaan dat het kind (en de moeder!) bijstaat gedurende de zwangerschap en bevalling.

Het kind en de placenta zijn met elkaar verbonden middels de navelstreng die ervoor zorgt dat voedingsstoffen en zuurstof vanuit de placenta naar het kind worden getransporteerd. Deze ‘life-line’ zorgt er voor dat het kind veilig geboren kan worden zonder dat de placenta los hoeft te komen van de baarmoederwand. Zodoende is tijdens de bevalling voeding en zuurstof voorradig via een continue infuus, dat pas los zal komen van de baarmoederwand als kind en moeder hiervoor klaar zijn. Dus als het kind zelfstandig kan ademen en de moeder de zwangerschap heeft losgelaten!

De Lotusgeboorte

Bij een Lotus Geboorte blijft de navelstreng bij voorkeur nog enkele uren intact na de geboorte van de placenta. Bij een Volledige Lotus Geboorte blijven navelstreng en placenta verbonden met het kind totdat de navelstreng vanzelf na 3-10 dagen loslaat. De navelstreng zal gedurende deze dagen langzaam indrogen en net zo hard worden als wanneer men deze heeft doorgeknipt. De navel van de baby vertoont, nadat de navelstreng heeft losgelaten, geen afwijkende vorm. Des te langer kind en placenta met elkaar verbonden blijven, des te vrediger de transitie van baarmoeder naar buitenwereld. Kind en placenta krijgen de tijd om afscheid te nemen van elkaar, de ouders krijgen de tijd om in rust kennis te maken met hun kind. je gaat nu eenmaal niet makkelijk met baby en placenta naar de supermarkt! Door deze handelswijze wordt er ruimte gemaakt voor het kind om ongestoord te wennen aan het nieuwe leven dat is begonnen. De ervaringen en eerste dagen na de geboorte zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind, de binding met de moeder en het slagen van en op gang brengen van de borstvoeding. Dit zijn slechts enkele van de vele zichtbare en onzichtbare voordelen van volledige lotusgeboorte. Het allergrootste belang ligt echter bij het instand houden van de navelstreng tot na de geboorte van de placenta, zodat het kind werkelijk alle bloed en voedingsstoffen die het nog uit de placenta mee wilde krijgen op kan (bron afbeelding) nemen. In een lotusgeboorte wordt de gelegenheid geschapen het kind een beleving van vrede, liefde en veiligheid mee te geven op de eerste momenten van zijn leven. In een latere blog zal ik dieper ingaan op het belang hiervan voor het kind, de mensheid en de Aarde!

Veel mannen en vrouwen huiveren bij de gedachte dat zij hun pasgeboren kind samen met een ‘rauwe biefstuk’ in de wieg zullen hebben liggen. We zullen allemaal een keer afscheid moeten nemen van dit deel van ons, waarom dit moment zo lang uitstellen? Hoewel placenta en kind afzonderlijk van elkaar geboren worden, horen zij bij elkaar. Ooit ontstonden zij samen uit één cel! De placenta is bij de geboorte een nog levend orgaan van het kind dat, als zij verbonden blijft, langzaam met de navelstreng zal indrogen. Het gebruik van kruiden (bv rozemarijn) of (zee)zout kan dit proces verder ondersteunen. De geur van de placenta wordt wel omschreven als de geur van ‘aarde’.

Kiezen voor een Volledige Lotus Geboorte vraagt enige aanpassing, maar is ook een mogelijkheid om de cirkel van het leven in zijn compleetheid te aanschouwen; het kind dat begint te leven, en het foetale orgaan van het kind dat afsterft en loskomt van het kind.

Wanneer wij weer de eenheid en ‘heelheid’ gaan zien die een kind, zijn navelstreng en placenta eigenlijk zijn, openen we onszelf voor ‘Het Nieuwe Leven’; Leven vanuit heelheid. Leven vanuit de erkenning dat schaduw en licht, dood en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat bij onze geboorte een deel van onszelf ‘verdwijnt’ en losgelaten wordt. Een deel dat lange tijd ‘vergeten’ werd, soms zelfs werd ontkend. Voor de essentie van ons wezen en dat van onze kinderen, is de terugkeer van respect voor het kind, de navelstreng en de placenta belangrijk. De erkenning van heelheid is hierin dus belangrijker dan het daadwerkelijk intact houden van de navelstreng (bron afbeelding).

Medische aspecten van de Lotusgeboorte

Gedurende de uitdrijvingsfase bevat de placenta een grote hoeveelheid bloed die toegevoegd wordt aan de circulatie van het kind zodra hij/zij het geboortekanaal heeft verlaten. Dit kan 60-100 ml bloed zijn, wat bijna 30% van het totale bloedvolume is waarmee de baby geboren wordt! Dit bloed is niet alleen rijk aan zuurstof, maar bevat ook stamcellen en 30-35 milligram ijzer, het equivalent van de hoeveelheid ijzer in 100 liter borstvoeding! Deze toestroom van warm, zuurstofrijk bloed krijgt het kind direct na de geboorte toegediend, wat de overgang naar zelfstandig ademen vergemakkelijkt en tevens mogelijk maakt dat het kind bij een onderwater bevalling nog enkele seconden tot minuten zonder enig gebrek aan zuurstof onder water kan blijven! Op het moment dat de baby begint te ademen ontplooien de longen zich, komt de longcirculatie op gang, vullen de nieren en lever zich met nog meer bloed dan voorheen en gaan deze organen zelfstandig werken. Zoals al eerder aangegeven worden deze functies voor de geboorte grotendeels eerst door de placenta verzorgd. Ook de darmen en de huid krijgen een actieve bloedcirculatie. Op het moment dat de navelstreng vroegtijdig wordt doorgeknipt zal het kind dus niet van zijn optimale hoeveelheid bloed kunnen worden voorzien !

Blijft de navelstreng gedurende de bevalling en daarna intact dan kunnen nog lang na de bevalling pulsaties worden waargenomen, met name tijdens het voeden van de baby aan de borst. De uitwisseling tussen kind en placenta gaat nog lang door, ook nadat de navelstreng gestopt is met kloppen (bron)! Vlak na de geboorte van het kind zijn deze pulsaties het sterkst te voelen, dan is de uitwisseling tussen moeder, placenta en kind het meest fysiek waarneembaar. De energetische uitwisseling, (prenatale herinneringen, mogelijk ook informatie over onze ‘herkomst en vorige levens, genetische informatie van voorouders, alsmede rouwverwerking van het kind t.g.v. aanstaand verlies van zijn placenta) tussen placenta en kind gaat echter nog door totdat de navelstreng is losgekomen van het babylijfje; door de transitie van ‘daar’ naar ‘hier’ is dus een nieuwe fase aangebroken.

Mythes rond de Volledige Lotusgeboorte

Gevaar voor geelzucht

Vaak geven artsen aan dat het intact laten van de navelstreng nadelige gevolgen kan hebben voor het kind, omdat er teveel foetaal hemoglobine (uit rode bloedcellen) moet worden afgebroken na de geboorte. Dit kan leiden tot een te hoog bilirubine gehalte in het bloed van de baby en daarbij optredende geelzucht. In de meeste gevallen is deze geelzucht volstrekt fysiologisch (natuurlijk onderdeel van de werking van het lichaam in de vroegste levensfase na de geboorte) en gaat vanzelf over. Enkele kinderen moeten middels foto (licht) -therapie geholpen worden, omdat de bilirubine waarden te hoog worden. Deze behandeling is pijnloos en vaak van korte duur, maar moet wel in het ziekenhuis plaatsvinden. Belangrijk is dat na de bevalling de borstvoeding goed op gang komt en het kind goed drinkt. Zodra het kind voldoende poept en plast zal het zelf gemakkelijk het teveel aan bilirubine kunnen afvoeren aangezien dit zich hecht in de darm aan de ontlasting. (een van de redenen waarom de eerste ontlasting van een baby zo donker is). Daarnaast kan milde blootstelling van de babyhuid aan zonlicht helpen dit proces te ondersteunen. De schade die een kind oploopt ten gevolge van het te snel doorknippen van de navelstreng wordt vaak onderschat. Onderzoek heeft aangetoond dat de gevolgen van vroegtijdig afnavelen tot het vierde levensjaar meetbaar zijn in een laag normaal Hb en een verhoogd risico op het ontwikkelen van bloedarmoede (bron) .

Infectiegevaar

Ook zijn er vragen mbt infectiegevaar. Bij het intact laten van de navelstreng is er in principe geen wond aan de zijde van de placenta, en daarmee geen ‘ingang’ voor eventuele infectiebronnen. Naarmate de navelstreng verder indroogt zal er, net als bij een baby die wel een doorgeknipte navelstreng heeft, aandacht moeten worden besteed aan de navel. Het is belangrijk deze met zorg te behandelen, en erop toe te zien dat de ‘wond’ droog blijft en de huid om de navel rustig. Hiervoor zijn ook middelen beschikbaar zoals Wececin poeder (Weleda), en is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen irritatie van het gebied optreedt ten gevolge van luiers of kleding (Lotusbabies kunnen bijvoorbeeld beter in de eerste dagen geen rompers dragen).

Teruglopen van bloed naar placenta

Verder zijn er vragen over bloed dat mogelijk terug kan lopen van kind naar de placenta. Het is nog onduidelijk in kaart gebracht wat de daadwerkelijk meetbare uitwisseling is die nog tussen kind en placenta plaatsvindt na de geboorte van de placenta. Het kind heeft vanaf dat moment voor 100% zijn eigen bloedcirculatie met behulp van het hart, en zuurstof voorziening vanuit de longen. Met het indrogen van de navel, zal ook inwendig het ligamentum teres indrogen (de verbinding van de navel naar de lever waardoor in de foetale fase bloed in de circulatie kwam), hiermee zal de bloedverbinding tussen kind en placenta gesloten worden. De nieuwe bloeddrukken die ontstaan door een circulatie vanuit het hart en de longen, zullen bijdragen aan het sluiten en indrogen van deze vaten, waardoor fysiologisch gezien geen uitwisseling meer mogelijk is. Elk kind zal, als het daarvoor de tijd krijgt, op zijn eigen manier dit proces doorlopen. Meer onderzoek naar Lotusbabies zal hier wellicht in de toekomst verder licht op kunnen schijnen.

Voor wie

Soms is een lotusgeboorte (gewoon) niet mogelijk of zelfs gevaarlijk voor moeder of kind. In zeldzame gevallen is de navelstreng te kort waardoor het kind niet op de buik van de moeder gelegd kan worden, of is de navelstreng dusdanig vaak om de nek van het kind verstrengeld geraakt dat men wel moet ingrijpen. In de meest gevallen, zelfs bij een kind dat na een keizersnede ter wereld komt, zal het intact laten van de navelstreng niet alleen vader, moeder en kind de gelegenheid bieden zich op een zeer bijzondere wijze met elkaar te verbinden, maar een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige gezondheid van het kind. Juist na een ‘moeizame’ bevalling en geboorte is het van het grootste belang dat het kind een optimale ‘placentale transfusie’ ontvangt en ruime gelegenheid krijgt om zich in alle rust te kunnen binden aan zijn moeder en vader.

De huidige norm bij de geboorte van de placenta: actief management

‘Actief management’ in de ‘derde fase’ van de bevalling (periode waarin de placenta gebaard wordt), houdt in dat nadat de navelstreng wordt doorgeknipt binnen 20 seconden, de moeder synthetisch oxytocine toegediend krijgt. Waarna door zacht trekken aan de navelstreng en/of buikmassage geprobeerd wordt de geboorte van de placenta te versnellen. Deze handelingen worden onderbouwd met de theorie dat hierdoor de placenta makkelijker los zal komen van de baarmoeder en overmatig bloedverlies bij de moeder voorkomen kan worden. Het is nog steeds onduidelijk of deze werkwijze werkelijk meerwaarde heeft. Toch is dit nu de huidige norm, ondanks dat een recent onderzoek aantoont dat in tegenstelling tot de verwachting geen positief effect gevonden wordt op het voorkomen van veel bloedverlies na de bevalling, deze veronderstelling lijkt dus gebaseerd te zijn op geloof in plaats van resultaten (bron).

Wel is, zoals eerder aangegeven, bekend dat het vroegtijdig afnavelen ongunstig is voor het kind, vooral bij vroeggeboren baby’s (zie Deel 4 van youtube filmpje onderaan). Bovendien kan trekken aan de navelstreng tot ernstige complicaties leiden als ernstige bloedingen bij de moeder, en het gedeeltelijk loskomen van de placenta waarna het overige deel manueel of chirurgisch verwijderd moet worden. Juist in de derde fase van de bevalling is het belangrijk dat de hormoonhuishouding van de moeder een omslag maakt waarbij de adrenaline spiegels die nodig waren voor persweeën gaan dalen en oxytocine en endorfine spiegels gaan stijgen. De laatste twee ondersteunen de binding tussen moeder en kind, en spelen een belangrijke rol bij pijnbestrijding, borstvoeding en de normale baring van de placenta. Het zijn de hormonen van liefde en euforie, van zachtheid en extase. Bekend is dat ontspanning, rust en liefdevolle zorg, naast warmte en een veilige omgeving een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van stress en het verhogen van welbehagen. Is dat niet wat we iedere moeder toewensen?

Lotusgeboorte en stamcelbanken

Ook het voorstel om bloed uit de placenta op te slaan in zogenaamde stamcelbanken vraagt een zeer kritische blik (meer). De hoeveelheid bloed die hiervoor kort na de geboorte van het kind afgevangen dient te worden ligt tussen de 80-100ml, wat bij een volwassene overeenkomt met 1,7 liter bloed. Dit is in verhouding velen malen meer dan men van een gezonde volwassene vraagt bij een bloeddonatie (0,5 L), of wat men acceptabel vindt voor een vrouw om gedurende de bevalling aan bloed te verliezen (1 L). Daarnaast dient het afvangen van het bloed zo snel mogelijk na de geboorte van het kind te gebeuren en zal de praktische handeling van afname ten koste gaan van de zorg die moeder en kind op dat moment nodig hebben. Een belangrijk deel van het bloed van het kind zal voor veel geld worden bewaard voor een ‘moment in de toekomst’ terwijl men nu nog niet eens zeker weet of het dan bruikbaar zal zijn en of er dan technieken zijn ontwikkeld waarmee het bewerkt zal kunnen worden voor toepassingen. Je kunt je afvragen of de beste plek voor opslag van dit bloed niet gewoon de baby zelf is!

De placenta vanuit andere culturen

In de Chinese Geneeskunde gaat men ervan uit dat tijdens de zwangerschap en bij de geboorte een belangrijke basis wordt gelegd voor de hoeveelheid energie waarover een mens in zijn toekomstige leven kan beschikken. Bloed is niet alleen een belangrijke voedingsbron en bouwsteen van levenskracht, het huisvest ook ‘de geest’ en is daarmee van invloed op intelligentie en ‘geestkracht’. Als een kind zijn optimale hoeveelheid bloed en informatie gedurende de geboorte en in de uren/dagen daarna meekrijgt leggen we hiermee niet alleen een basis voor het eerste levensjaar, maar mogelijk voor een heel leven lang! Steeds meer artikelen roepen de vraag op of er mogelijk een verband is tussen de enorme stijging van het aantal kinderen met aan autisme verwante stoornissen en ADHD, en de langdurig bestaande praktijk van vervroegd afnavelen. De discussie hierover is nog niet gesloten en degelijk onderzoek zal moeten uitwijzen of er een verband bestaat tussen de hoge incidentie van autisme en medisch handelen rondom de geboorte. Vanuit chinees geneeskundig perspectief valt echter wel te beamen dat intelligentie, geestkracht en gezondheid een belangrijke impuls ontvangen vanuit ons bloed (bron afbeelding)!

Tot slot

De Placenta is een orgaan dat gedurende de foetale fase en de geboorte een belangrijke rol speelt. De Placentale Transfusie is niet alleen een prachtig geschenk van de (stervende) placenta aan het kind, maar een geboorterecht voor iedere pasgeborene dat een vredige transitie van baarmoeder naar buitenwereld ondersteund.

De Lotusgeboorte heeft een hoop voordelen, of het nu een Volledige Lotusgeboorte is (indrogen navelstreng) of niet (enkele uren wachten met doorknippen van navelstreng). Hoe je een Volledige Lotusgeboorte in de praktijk uitvoert is op het internet en in boeken te vinden, en zal in een volgende blog nader worden uitgelegd.

Auteur: Dr. Nienke Stoop

Binnen haar praktijk Lotuscoach biedt Nienke begeleiding aan door middel van hartcoherentie training, qi gong, acupunctuur en integrale zwangerschapsbegeleiding.

Meer lezen:

Cordclamping.info

Cordclamping.com

Grin.com (keizersnede en bloedarmoede)

Obgyn.net

Academicobgyn.com (uitkloppen navelstreng)

Ourfutureplanet.org (lotusgeboorte)

Dr. Sarah Buckley (uitkloppen navelstreng)

Pubmed (expective management derde fase en risico fluxus)

Pubmed (actieve versus expectant management derde fase)

Midwifethinking.com (placenta als infuus)

Pediatrics (uitstellen afnavelen)

Wellsphere.com (samenhang autisme en vroege deprivatie zuurstof)

Midwifethinking.com (vierde fase bevalling)

Een gynaecoloog verteld over vroeg afklemmen/doorknippen navelstreng:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Ook nog een filmpje van Dr. Stuart Fischbein over delayed cord clamping:

Filmpje van Robin Lim over de placenta als reanimatietool:

Filmpje over de verschillende voordelen en ervaringen van artsen en ouders

</span></strong></p>

Over De Geboortenis

Deze blog is in 2010 geïnitieerd door Hester Appelman, zwangerschapscoach. Sinds juni 2012 is deze blog onderdeel van de Stichting De Geboortenis, bestaande uit Christine Derksen, Minna Sangi en Nienke Stoop. De stichting heeft als doel het oprichten van een informatieplatform, het bundelen van zorg rondom de bevalling in regio Zutphen, het aanbieden van bijscholing aan zorgverleners en op termijn het realiseren van een geboortehuis.
Dit bericht werd geplaatst in Bevalling, Ouderschap, Zwangerschap en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op De Placenta en Lotus Geboorte – een inleiding

 1. Cher Sievey zegt:

  Lotus Birth offers humanity the real opportunity for enlightenment! ❤ Thanks you for your vital work Nienke Stoop!!! ❤

 2. Pingback: De fases tijdens de bevalling | De Geboortenis – geboren worden en leven in liefde

 3. lies zegt:

  Voor de bevalling van het kindje heb ik alle vertrouwen maar die placenta vind ik eng. het is wel fijn om dit dan ff te lezen.

  • Beste Elizabeth, ik kan het me helemaal voorstellen. In onze cultuur zijn we niet meer gewend om er met vertrouwen naar te kijken. Laat staan om de placenta te zien als een deel van je baby. Bovendien is binnen het ziekenhuis een natuurlijke bevalling zonder pijnmedicatie en/of bijstimulering een uitzondering. Dit verstoord de natuurlijke aanmaak van de lichaamseigen oxytocine die ook van belang is voor het uitdrijven van de placenta. Dit maakt dat zij nu standaard synthetische oxytocine toedienen na de bevalling om extra krachtige weeën op te wekken (het onderzoek is namelijk niet gecorrigeerd voor medische interventies), zodat de placenta zo snel mogelijk naar buiten gewerkt wordt. Dit heeft als voordeel dat de vrouw minder bloed verliest, maar als nadeel dat de navelstreng afgebonden moet worden (baby krijgt minder bloed zuurstof etc.). Fijn dat je er iets aan hebt en mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust! Ik wens je een hele mooie eerste ontmoeting met je baby toe! Hartelijke groeten Hester

 4. Annemieke zegt:

  Goeie geinformeerde post, thanks! Ik ben alleen op zoek naar informatie over de beste hoeveelheid tijd om de placenta eraan te laten zitten. Dit varieert van dat ie uitgeklopt is (max. 30 min.) tot de placenta eraan laten tot ie er vanzelf afvalt (ca. 4-8 dagen). In de filmpjes zie ik alleen maar onderzoeken over het verschil van het doorknippen binnen 30 seconden tot en met 3 minuten. 3 minuten lijkt me echt niet voldoende. Iemand hier advies over?

  • Beste Annemieke,

   Hartelijk dank voor je compliment en reactie. Ik zal het aan Nienke voorleggen aangezien het meer haar expertise is en haar vragen dat aan te vullen. Je hoort het zo snel mogelijk van haar (of mij).

   Fijn weekend en warme groet , Hester

   • Beste Annemieke,

    Laat de navelstreng intact tot na de geboorte van de placenta, dit duurt meestal niet veel langer dan een uur. Daarna kun je er voor kiezen de navelstreng intact te laan voor de eerste uren post partum. In het boek van Robin Lim wordt aangegeven dat de eerste 6 uur na de geboorte van het kind de meest waardevolle uren zijn voor de bloed en informatie overdracht van placenta naar het kind. Meestal stoppen de pulsaties in de navelstreng binnen 10 minuten. Theoretisch gezien zou de overdracht van bloed nu ten einde moeten zijn , maar er zijn meerdere verhalen over vrouwen die gedurende het geven van borstvoeding opnieuw pulsaties waarnamen in de navelstreng. Ook is bekend dat lotusbaby’s erg gevoelig zijn voor aanraking van hun navelstreng en placenta’s, zo kunnen ze deze aanrakingen goed voelen, alsof hun benen of armen aangeraakt worden. De zachtste vorm blijft wachten tot de navelstreng spontaan loslaat. Hierover spoedig meer in een vervolgeartikel.

    Hartelijke groeten
    Nienke Stoop (ps bij andere vragen mag je rechtstreeks contact opnemen via Lotuscoach)

 5. Weer zo veel goede informatie, die ik zeker al vanavond ga delen met de zwangeren op de yoga. Dank je wel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s